Batchfile for converting with ffmpeg

Dit batch scriptje post ik eigenlijk voor mezelf omdat ik ‘m vaak net kwijt ben als ik ‘m zoek. Maar als het je van pas komt voel je vrij om het te gebruiken. Het script roept het conversie programma ffmpeg aan om vervolgens het input filmpje te voorzien van zoveel mogelijk keyframes waardoor je makkelijk snel heen en weer kunt scrubben door een mpeg bestand. We gebruiken het voor [[http://www.globe4d.com/|Globe4D]] omdat je bij uitstek daar kriskras door een videobestand wilt scrollen. Maar ik gebruik het ook voor de fiets installatie van [[http://www.groeninnovaties.nl|Erik Groen]] die nog tot november draait in het [[http://www.gorcumsmuseum.nl|Gorcums Museum]]. \ @echo off cd /d %0\..

set size=1024x512 color 1f

cls echo Globe4D - The interactive four dimensional globe echo Copyright (c) 2005-2010 www.globe4d.com echo. echo This movie converter script uses ffmpeg to add echo the maximum amount of keyframes to a (mpg) movie. echo.

:inputfile if (%1)==() ( set /p in=Enter input file name ^(use TAB to select^): ) else ( set in=%~1 )

if not exist “%in%” echo File ‘%in%’ not found && goto :inputfile

set /p size=Enter output resolution (default=%size%):

set inNoExt=%in:~0,-4% set out=%inNoExt%-%size%-gop1.mov

set /p out=Enter output filename (default=%out%):

echo. ffmpeg -i “%in%” -s %size% -sameq -g 1 -y “%out%”

pause </code>

Deze doet hetzelfde maar dan voor een image sequence:

ffmpeg -f image2 -i frame%03d.png -s 1024x512 output.mov

Nog eentje die ik ook dikwijls nodig heb:

@echo off cd /d %0\.. cd set log=Globe4D.log title Globe4D - the interactive four dimensional globe echo Globe4D - The interactive four dimensional globe echo Copyright (c) 2005-2010 www.globe4d.com rem ------------------------------------------------- echo Computer started: %DATE% %TIME% >> %log% :BEGIN echo Software started: %DATE% %TIME% >> %log% call Globe4D.exe >> %log% if "%ERRORLEVEL%"=="0" goto EXPLORER echo Software stopped: %DATE% %TIME% (err=%ERRORLEVEL%) >> %log% echo. >> %log% pause goto BEGIN

:EXPLORER start explorer %CD% </code>

Filmpje van je camera omzetten naar MPEG. ffmpeg -i MVI_0131.AVI -r 25 -sameq output.mov

Een filmpje van je camera 90 graden roteren (met mencoder). mencoder -vf rotate=1 -o OUTPUT.AVI -oac copy -ovc lavc MVI_7590.AVI

Remove audio from a movie with ffmpeg: ffmpeg -i input.mov -an output.mov

Combine jpg and mp3 audio to mpg (in this case portrait). Be sure to use RGB jpg’s instead of CMYK. ffmpeg -y -i vogels.jpg -loop_input -i vogels.mp3 -s 320x480 vogels320x480.mpg of: ffmpeg -y -b 2500k -r 30 -i yellow-brick-road.jpg -i brand-new-day.mp3 -map 0:0 -map 1:0 -vsync 1 -sameq -vcodec mpeg4 -s 320x480 result2.mp4

Split video: see [[http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=480343]] (tag>)

DISCUSSION