ssh

ssh-agent / ssh-add

set password bij ssh-keygen is erg belangrijk. Om te voorkomen dat de private key op je eigen computer in verkeerde handen komt. maar moet je dan nog steeds telkens een passphrase invoeren? Ja, maar daar is een oplossing voor: ssh-agent (gebruik ssh-add ~/.ssh/demo.ed25519 om key toevoegen aan ssh-agent). die bewaart in een lopend process en stelt het beschikbaar via een socket aan ssh.

remote autocomplete

na opname in authorized_keys (en ssh-agent?) krijg je remote autocomplete. je kunt bijv bij scp op tab drukken voor completion.

create key (elliptic curve)

ssh-keygen -t ed25519 -a 420 -f ~/.ssh/demo.ed25519 -C "my key for today"

hostname aliases

Host smtp imap www
  Hostname %h.example.com
  User myusername
  PreferredAuthentications publickey
  IdentityFile ~/.ssh/demo.ed25519

SFTP

SFTP - FATAL ERROR: Connection reset by peer Error: Could not connect to server sftp

check logfile:

tail -f /var/log/auth.log

create SSH tunnel

ssh -NL 8157:localhost:8888 paperspace@74.82.31.122

update key in known_hosts

ssh-keygen -R SERVER_IPADDRESS

ignore StrictHostKeyChecking for once

ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@10.0.0.195

sshfs

SSHFS lijkt ook redelijk bruikbaar zonder gui te gebruiken. Mogelijk zelfs wel stabieler: http://doodle3d.com/help/remote-disk-mount

sshfs with debug info

mkdir local-folder
sshfs -odebug,sshfs_debug,loglevel=debug user@server:/ local-folder
...
umount local-folder

add self to authorized_keys oneliner

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh SERVER 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys'

#openwrt / wifibox
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh wifibox 'cat >> /etc/dropbear/authorized_keys'

ssh agent forwarding

De volgende tutorial omschrijft duidelijk hoe je ssh agent forwarding kan instellen. Hiermee kan je (via ssh) op een ander apparaat een git pull doen met jou eigen ssh key. https://developer.github.com/guides/using-ssh-agent-forwarding/

Het vereist wel dat de remote een ssh url is. Dit kan je bijv. doen door het te klonen vanaf de SSH clone URL (git@github.com:...)

openssh in cygwin

https://www.youtube.com/watch?v=CwYSvvGaiWU

ssh-keygen more secure key

  ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "name@domain.com"

connection to .... closed

check if user belongs to 'ssh' group (and decide if you want this :-)

disable host strict checking

in ''~/.ssh/config''

Host wifibox
  User root
  Hostname 192.168.5.1
  StrictHostKeyChecking no
  UserKnownHostsFile=/dev/null

aliases

In ~/.ssh/config kun je aliassen aanmaken zodat je geen gebruikersnaam/obscure ip's etc meer in hoeft te typen. B.v. voor zowel gebruiker root als ortec (met bash-completion kun je zelfs tab gebruiken om het voor je in te vullen). Zie Wouter's mail van 1 mei '13

kill an ssh connection

Enter ~.

ssh tunnel

ssh -L 8080:localhost:80 192.168.0.1

restart ssh daemon

/etc/init.d/sshd restart

You need to do this after manually adding a user to the sshd_config file ([[http://fixunix.com/ssh/74233-ssh-login-error-permission-denied-please-try-again.html|see this thread]])

Permission denied (publickey)

You might be cloning a non-anonymous repository from github. If you just started using github (on your machine) github first needs to trust you. You can add the contents of ~/.ssh/id_rsa.pub to the SSH public key list on github at your account settings. If you don't want that just clone the repository through https or readonly.

Some very usefull info about ssh keys etc: http://help.github.com/ssh-issues/

Create id_rsa files with ssh-keygen

just run ''ssh-keygen''

Adding your public key to the serveremember your git user's password

scp ~/.ssh/id_rsa.pub user@remote.example.com:/tmp/id_rsa.pub
mkdir ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
cat /tmp/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

hmm.. het lijkt dat je de id_dsa.pub moet toevoegen

op de client:

ssh-keygen -t dsa -f $HOME/.ssh/id_dsa -P ''
scp ~/.ssh/id_dsa.pub SERVER:/tmp/id_dsa.pub

op de server:

cat /tmp/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys